Ordenances fiscals

TEXT REFÓS – Aprovació definitiva Ordenances Fiscals i Preus Públics Vilallonga de Ter